Sunrise at Rakhyut, Dhofar, S.Oman
  • Sunrise at Rakhyut, Dhofar, S.Oman