Sunset at Rakhyut, Dhofar, S.Oman
  • Sunset at Rakhyut, Dhofar, S.Oman